רשימת הספרים

לחיפוש בספרים, יש להקליק תחילה על הכפתור ״הרחב הכל״. 

יש להקיש enter על מנת לגלול לתוצאה הבאה.

 • מכילתא דרבי ישמעאל
 • מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי
 • ספרא​​
 • ספרי במדבר
 • ספרי זוטא
 • ספרי דברים
 • מדרש​ ​תנאים לדברים

 • אגדת בראשית
 • אוצר המדרשים
 • איכה רבה
 • אסתר רבה
 • במדבר רבה
 • בראשית רבה
 • בראשית רבתי
 • ברייתא דמלאכת המשכן
 • בתי מדרשות
 • דברים רבה
 • ויקרא רבה
 • ילקוט שמעוני על התורה
 • מגילת תענית
 • מדרש אגדה
 • מדרש זוטא
 • מדרש ילמדנו
 • מדרש משלי
 • מדרש שמואל
 • מדרש תהלים
 • מדרש תנחומא
 • משנת רבי אליעזר
 • סדר עולם רבה
 • ספרי דאגדתא על אסתר – מדרש אבא גוריון
 • מדרש הגדול
 • ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים
 • פסיקתא דרב כהנא
 • פסיקתא זוטרתא
 • פסיקתא רבתי
 • פרקי דרבי אליעזר
 • פתרון תורה
 • קהלת רבה
 • קטעי מדרשים מן הגניזה (מאן)
 • רות רבה
 • שיר השירים רבה
 • שכל טוב
 • שמות רבה
 • תנא דבי אליהו

 • זוהר
 • זוהר מהדורת הסולם
 • פירוש הסולם

 • החילוקים
 • הלכות גדולות
 • הלכות פסוקות
 • הלכות קצובות
 • המקח והממכר
 • המשכון
 • משפטי הלוואות
 • משפטי התנאים
 • משפטי שבועות
 • סדר רב עמרם גאון
 • שאילתות דרב אחאי
 • השטרות (לרה"ג)
 • תשובות הגאונים – גאוני מזרח ומערב
 • תשובות הגאונים – גאונים קדמונים
 •  תשובות הגאונים – שערי צדק
 • תשובות הגאונים – הרכבי
 • תשובות הגאונים – מוסאפיה (ליק)
 • תשובות הגאונים – שערי תשובה (איי הים)
 • תשובות הגאונים (קורונל)
 • תשובות הגאונים החדשות – עמנואל (אופק)
 • תשובות רב נטרונאי גאון – ברודי (אופק)

 • אבן-עזרא
 • אברבנאל
 • אדרת אליהו
 • אור החיים
 • אילת השחר
 • אלשיך
 • אמת ליעקב
 • אפריון
 • באר אברהם
 • [רבינו] בחיי
 • בית הלוי
 • בית יוסף להבה
 • בכור שור
 • בעל הטורים
 • גר"א (אסתר, יונה)
 • דבר אליהו
 • דברי אליהו
 • דעת זקנים מבעלי התוספות
 • הדר זקנים
 • הכתב והקבלה
 • העמק דבר (כולל "הרחב דבר")
 • חומת אנך
 • חזקוני
 • חידושי הגרי"ז
 • ר' חיים פלטיאל
 • חנוכת התורה
 • יוסף תהלות
 • כלי חמדה
 • כלי יקר
 • מהרי"ל דיסקין
 • מושב זקנים
 • מלבי"ם
 • מנחת שי
 • מעשי ה'
 • מצודת דוד
 • מצודת ציון
 • משיבת נפש
 • משך חכמה
 • נחל אשכול
 • נחל קדומים
 • נחל שורק
 • נחלת יעקב
 • ספורנו
 • עקידת יצחק
 • פני דוד
 • פנים יפות
 • פענח רזא
 • פרדס יוסף
 • פרדס יוסף החדש
 • צוארי שלל
 • צרור המור
 • קול אליהו
 • רא"ש
 • ראשון לציון (נ"ך)
 • רבי אברהם בן הרמב"ם
 • רביד הזהב
 • רבינו יונה (משלי)
 • רבינו מיוחס
 • רד"ל
 • רד"צ הופמן
 • רד"ק
 • ריב"א
 • רינה של תורה
 • ריקאנטי
 • רלב"ג (נ"ך)
 • רמב"ן
 • רשב"ם
 • רש"ר הירש
 • שיר מעון
 • שלל דוד
 • שפתי כהן
 • תולדות יצחק
 • תורה תמימה
 • תורת האוהל
 • תורת משה
 • תיבת גמא
 • תרגום אונקלוס
 • תרגום המיוחס ליונתן – תורה
 • תרגום יונתן נביאים
 • תרגום ירושלמי

 • רש"י
 • גור אריה
 • דברי דוד
 • מזרחי (אר״ם)
 • ר׳ עובדיה מברטנורא (עמר נקא)
 • צידה לדרך

 • אליהו רבא
 • הון עשיר
 • חידושי מהרי"ח
 • יש סדר למשנה
 • מלאכת שלמה
 • מעשה אורג
 • משנה אחרונה
 • משנה ראשונה
 • ר' עובדיה מברטנורא
 • ראב"ד
 • רא"ש
 • רב האי גאון
 • רז"ה
 • ריבב"ן
 • ריבמ"ץ
 • רמב"ם
 • ר"ש
 • שושנים לדוד
 • שנות אליהו
 • תוספות אנשי שם
 • תוספות חדשים
 • תוספות יום טוב
 • תוספות ר' עקיבא איגר
 • תוספות ראשון לציון
 • תורת זרעים
 • תפארת ירושלים
 • תפארת ישראל

-

 •  רש"י
 •  תוספות
 • תוספות רי"ד
 • חידושי הרמב"ן
 • חידושי הרשב"א
 • רשב"א – פירושי ההגדות
 • חידושי הריטב"א
 • חידושי הריטב"א [מיוחס לו] (בבא מציעא)
 • חידושי הר"ן
 • חידושי הר"ן [מיוחס לו] (שבת)
 • בית הבחירה מאירי
 • מרדכי
 • שיטה מקובצת
 • קובץ שיטות קמאי (ראה פירוט מצורף)
 • ר' אברהם אב"ד
 • ר' אברהם מן ההר
 • האגודה
 • אליעזר מטוך
 • ר' אשר מלוניל
 • הגהות ר' בצלאל אשכנזי
 • ר' ברוך הספרדי
 • רבינו גרשום
 • רבינו חננאל
 • ר' חננאל שמואל
 • יד רמ"ה (סנהדרין, בבא בתרא)
 • ר' יהודה הכהן
 • ר' יהודה מבירינא
 • ר' יהודה מפאריש
 • ר' יחזקיהו ר'
 • ר' יצחק אבן גיאת
 • ר' יצחק קרקושא
 • מהר"ם חלאווה
 • ר' מנדל קלויזנר
 • רב ניסים גאון
 • ספר הישר בר' ממגדיבורג
 • ר׳ יצחק קרקושא
 • מהר״ם חלאווה
 • ר׳ מנדל קלויזנר
 • רב ניסים גאון
 • ספר הישר לרבינו תם (חלק החידושים)
 • עליות דרבינו יונה
 • פסקי תוספות
 • ר' פרחיה
 • ראב"ד (תמיד)
 • רא"ה (ברכות, סוכה, כתובות, קידושין, עבודה זרה)
 •  רא"ש (פירוש לש"ס)
 • רבינו קרשקש (כתובות)
 • ר"י מיגאש
 • ריא"ז (פסקים)
 • הראיות)
 • ריבב"ן
 •  ריב"ן
 • רי"ד (פסקים)
 • הר"ן (נדרים)
 • ר"ש משנץ
 • רשב"ם (ערבי פסחים, בבא תענית, לא נודע למי (קידושין)
 • שיטה לחכמי איוורא
 • תוספות הרא"ש
 • תוספות ישנים תוספות
 • תוספות ריא"ז (קונטרס הראיות)
 • תוספות רבינו פרץ (בבא קמא)
 • תוספות רבינו שמואל
 • תלמיד הרמב"ן
 • תלמיד הרשב"א
 • תלמיד ר"י הזקן
 •  תלמיד ר"ת

 • רי"ף
 • רמב"ן (בכורות, חלה)
 • מהרי"ט אלגאזי
 • בעל המאור
 • ספר הצבא לרז"ה
 • כתוב שם לראב"ד
 • מלחמת ה'
 • השגות הראב"ד
 • ספר הזכות
 • רבינו יהונתן
 • רבינו יונה (ברכות)
 • ר"ן
 • נימוקי יוסף
 • שלטי הגבורים
 • חידושי בן המהר"ל
 • מלא הרועים
 • גליון מהרש"א

 • רא"ש
 • קיצור פסקי הרא"ש
 • הגהות אשרי
 • דברי חמודות
 • מעדני יום טוב
 • פלפולא חריפתא
 • קרבן נתנאל
 • תפארת שמואל
 • מלא הרועים

 • אילת השחר
 • אמת ליעקב
 • באר שבע
 • בית יעקב
 • בית מאיר
 • בכור שור
 • ברוך שאמר
 • גאון יעקב
 • גבורת ארי
 •  גידולי שמואל
 • גליון הש"ס
 • גליון מהרש"א
 • גליוני הש"ס
 • גרש ירחים
 • דברי מלכיאל
 • הגהות הב"ח
 • הגהות יעב"ץ
 • הגהות רבי אליעזר משה הורוויץ
 • הערות הגרי"ש אלישיב
 • הפלאה
 • זרע יצחק
 • חידוד הלכות
 • חידושי ברוך טעם
 • חידושי הגר"ח
 • חידושי הגרי"ז
 • חידושי הגרנ"ט
 • חידושי המהרי"ט
 • חידושי המהר"ל
 • חידושי הרי"מ
 • חידושי ר' ברוך בער
 • חידושי ר' מאיר שמחה
 • חידושי ר' נחום
 • חידושי ר' שמואל
 • חידושי ר"ש שקופ
 • חזון איש (לחיפוש לבד)
 • חכמת מנוח
 • חכמת שלמה
 • חפץ ה
 • חשק שלמה
 • חתם סופר
 • טורי אבן
 • טל תורה
 • יד דוד
 • יום תרועה
 • ים של שלמה
 • ירח האיתנים
 • ישרש יעקב
 • כוס הישועות (מהרשש"ך)
 • כפות תמרים
 • כתב סופר
 • לבוש מרדכי
 • מגיני שלמה
 • מהר״י בירב
 • מהר״ם בנעט
 • מהר״ם חריף
 • מהר״ם מלובלין
 • מהר״ם שיף
 • מהר״ם שיק
 • מהר"ץ חיות
 • מהרש"א
 • מהרש"א מהדורה בתרא
 • מלא הרועים
 • מצפה איתן
 • המקנה
 • מראה כהן
 • מראית העין
 • מרומי שדה
 • משמרות כהונה
 • נחלת דוד
 • עוד יוסף חי
 • עצמות יוסף
 • ערוך לנר
 • פורת יוסף (המודפס בש"ס)
 • פורת יוסף (לפמ"ג)
 • פני יהושע
 • פני שלמה
 • פרחי כהונה
 • פתח עינים
 • צאן קדשים
 • צל"ח השלם
 • קובץ הערות
 • שעורים
 • קונטרסי שעורים (הרב גוסטמאן – יבמות, קידושין)
 • קרן אורה
 • ראש יוסף
 • ראשון לציון
 • רבי עקיבא פורת קובץ איגר
 • רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק)
 • רש"ש
 • שבת של מי
 • שיטה למהריק"ש
 • שלמי נדרים
 • שלמי תודה
 • הרב (סולובייצ'יק)
 • שעורי ר' דוד
 • שעורי ר' נחום
 • שעורי ר' שמואל
 • שעורי ר' שמעון שקופ (בבא מציעא)
 • שער יוסף
 • שפת אמת
 • שרידי אש
 • תוספות יום הכיפורים
 • תורת האוהל
 • תורת גיטין
 • תורת חיים
 • תפארת יעקב על גיטין

 • קרבן העדה
 • שיירי קרבן
 • פני משה
 • מראה הפנים
 • משנת אליהו
 • תקלין חדתין
 • רידב"ז
 • תוספות הרי"ד
 • טל תורה
 • גליוני הש"ס

 • הבונה
 • הכותב
 • פני משה
 • עיון יעקב
 • ענף יוסף
 • עץ יוסף
 • רידב״ז
 • רי״ף

 • איזהו מקומן
 • דבר יעקב
 • דף על הדף
 • חברותא – ביאור התלמוד הבבלי
 • חשוקי חמד
 • ידיד נפש – ביאור התלמוד הירושלמי
 • עלי תמר – על הירושלמי

 • אבודרהם
 • האגור
 • אהל מועד
 • אור זרוע
 • האורה
 • אורחות חיים
 • איסור והיתר הארוך
 • איסור והיתר לרש"י
 • איסור משהו לראב"ד
 • אמרכל
 • האשכול
 • בדיקת הסכין לר' יונה
 • בדיקת הריאה לר' יונה
 • בעלי הנפש לראב"ד (עם השגות הרז"ה)
 • ברכות מהר"ם מרוטנבורג
 • הבתים
 • דינא דגרמי
 • דרשה לפסח לרוקח
 • דרשה לראש השנה לרמב"ן
 • דרשות מהר"ח אור זרוע
 • הגדה של פסח לריטב"א
 • הגדה של פסח לרשב"ץ
 • הלכות ברכות לריטב"א
 • הלכות לולב לראב"ד
 • הלכות לולב לראב"ד – השגות הרמב"ן
 • הלכות נידה לרמב"ן
 • הלכות ספר תורה (גנזי מצרים)
 • הלכות הרי"ץ גיאת
 • הלכות שמחות
 • המספיק לעובדי השם
 • ספר חסידים
 • יבין שמועה
 • כלבו
 • כללי נדה לרא"ה
 • כפתור ופרח
 • ל"ו שערים
 • לקוטי הפרדס לרש"י
 • לקט יושר
 • מאמר חמץ לרשב"ץ
 • מגן אבות (למאירי)
 • מהר"י ווייל כפתור
 • מהרי"ל (מנהגים)
 • מחזור ויטרי
 • המחכים
 • המכריע
 • מנהגי מרשלייאה
 • המנהגות
 • מנהגים (ר' זלמן יענט)
 • מנהגי מהר"ש
 • מנהגים – מהר"ם מרוטבורג
 • מנהגים (חילדיק)
 • מנהגים (טירנא)
 • מנהגים ישנים מדורא
 • מנהגים (קלויזר)
 • המנהיג
 • משפט החרם
 • הנייר
 • נימוקי ר' מנחם מירזבורק
 • סדר טרוייש
 • הסדרים לרש"י
 • סידור רש"י
 • ספר מצוות זמניות
 • ספר השולחן
 • ספר הפרדס
 • עבודת הקודש לרשב"א
 • עזרת נשים
 • העיטור
 • העיתים
 • על הכל
 • פירושי סידור התפילה לרוקח
 • פסקי חלה לרשב"א
 • פסקי ר"י מפאריש
 • הפרנס
 • צרור הכסף
 • קרית ספר למאירי
 • ראבי״ה
 • ראב"ן
 • רבינו ירוחם – תולדות אדם וחוה
 • רבינו ירוחם – מישרים
 • הרוקח [הגדול]
 • ריקאנטי
 • שבלי שער המים לרשב"א
 • שערי דורא (עם ההגהות, מבוא שערים, מקורות וציונים)
 • שערי שבועות
 • תורת האדם
 • תורת הבית
 • תמים דעים
 • תניא [רבתי]
 • התרומה
 • התרומות (עם גידולי תרומה)
 • תשב"ץ קטן

 •  אור חדש
 • איסור והיתר למהרש"ל
 • ארחות חיים
 • דרך החיים
 • המועדים בהלכה
 • הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד)
 • ויכוח מים חיים
 • זכרון משה
 • חמדת ימים
 • חמודי דניאל
 • טיב גיטין (מודעי)
 • טעמי המנהגים
 • יוסף אומץ
 • יוסף בסדר
 • ילקוט יוסף – קיצור שולחן ערוך (מהדורת תשס"ו)
 • ילקוט יוסף כולל הערות (קיצור שולחן ערוך, או"ח, ביקור חולים, אבילות, שובע שמחות, חינוך קטן ובר מצוה, דינים לאשה ולבת)
 • כף אחת
 • כף החיים (פלאג'י)
 • לדוד אמת
 • לכל חי
 • מורה באצבע
 • מטה משה
 • מנהגי מצרים
 • מעדני ארץ (שביעית)
 • מעשה רב
 • סדר ברכות
 • סנסן ליאיר מועד
 • ערוך השולחן העתיד
 • פסח מעובין
 • פתחי חושן (הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות, גניבה, אונאה,נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות)
 • צפורן שמיר
 • קשר גודל
 • קיצור נחלת שבעה
 • קיצורהשולחן ערוך
 • שומר ישראל
 • שלמי תודה
 • שמירת שבת כהלכתה
 • תורת האשם
 • תורת חטאת (עם פירוש מנחת יעקב)

 

 • רס"ג
 • הגר"י פערלא לרס"ג
 • ספר המצוות לרמב"ם עם השגות הרמב"ן (כולל: מגילת אסתר, לב שמח, מרגניתא טבא)
 • יראים
 • סמ"ג
 • סמ"ק
 • החינוך
 • כללי המצוות
 • מגדל דוד – ספר מצוה
 • חרדים
 • דרך פקודיך
 • מנחת חינוך

 • אגרת הקודש לרמב"ן
 • אגרת הרמב"ן
 • אגרת השמד
 • אגרת תחית המתים
 • אגרת תימן
 • אורחות חיים לרא"ש
 • אורחות צדיקים
 • האמונה והבטחון
 • האמונה הרמה
 • אמונות ודעות
 • הגימטריאות
 • דרשות הר"ן
 • דרשות ר"י אבן שועיב
 • המספיק לעובדי השם
 • חובות הלבבות
 • חיבור התשובה למאירי
 • יסוד התשובה
 • יסוד מורא
 • היראה
 • ישועות משיחו
 • כד הקמח
 • הכוזרי
 • מבחר פנינים
 • מורה הנבוכים
 • מלמד התלמידים
 • מנורת המאור
 • מעייני הישועה
 • המשלים
 • משמיע ישועה
 • סודי רזיי
 • ספר השם
 • העיקרים
 • שלחן של ארבע
 • שערי תשובה
 • תורת המנחה הישועה
 • תיקון מידות הנפש

 •  אגרת הגר"א
 • אור הצפון
 • אור ישראל
 • אורות התשובה
 • ביאור המבי"ט ל"פרק שירה"
 • בית אלוקים למבי"ט
 • דברי אמת
 • דעת חכמה ומוסר
 • דעת תורה
 • ווי העמודים
 • חכמה ומוסר
 • יסוד ושורש העבודה
 • כוכבי אור
 • לב דוד
 • מבחר פנינים
 • מגיד מישרים
 • מדרגת האדם
 • מעלות התורה
 • מתן תורה
 • נטריקן
 • נפש החיים
 • סדר היום
 • פלא יועץ
 • קב הישר
 • ראשית חכמה
 • שבט מוסר
 • שיעורי דעת
 • שני לוחות הברית
 • תומר דבורה • מגן אבות לרשב״ץ
 • מרכבת המשנה
 • פרקי משה
 • רבינו יונה
 • רש״י

 • אבן האזל
 • אבן ישראל
 • אבני שהם
 • אברהם יגל
 • אגרות הרמ"ה
 • אדמת יהודה
 • אהל יוסף
 • אהל יצחק
 • אהלי יאודה
 • אהלי יהודה
 • אהלי יצחק
 • אוצר המלך
 • אור גדול
 • אור הישר
 • אור יקרות
 • אור פני משה
 • אור שמח
 • אורח מישור
 • אם הבנים
 • אם הדרך
 • אמר יוסף
 • אמרי אמת
 • ארץ יהודה
 • אשדות הפסגה
 • אשר לשלמה
 • באר אברהם
 • באר אליעזר
 • באר יהודה
 • בארות המים
 • ביאור חדש מספיק
 • בגדי ישע
 • בד קדש
 • בינה לעיתים
 • בית אב
 • בית אבי גדר
 • בית אל
 • בית המלך
 • בית הרואה
 • בית ישחק
 • בית לוי
 • בית מועד
 • בן אברהם
 • בן אריה
 • בן ידיד
 • בן הרמה
 • בן שלמה
 • בני אהובה
 • בני בנימין
 • בני דוד
 • בני חיי
 • בני יוסף
 • בני שמואל
 • בקע לגולגולת
 • ברכת אברהם
 • בתי כהונה
 • גופי הלכות
 • גור אריה
 • גושפנקא דמלכא
 • גירסא דינקותא
 • דברי חן
 • דבר המשפט
 • דברי תורה
 • דברי ירמיהו
 • דברי שאול עדות ביוסף
 • דברים נחמדים
 • דבש תמר
 • דובר מישרים
 • די השב
 • דין אמת
 • דרך אמונה
 • דרך המלך
 • דרכי שלום
 • דת אש
 • הגהות דרך המלך
 • הגהות מיימוניות
 • הד משה
 • היכל מלך
 • הליכות אליהו
 • הליכות עולם קטן
 • הלכה למשה
 • המאיר לארץ
 • הר המור
 • הר המוריה
 • וזאת ליהודה
 • ויקח אברהם
 • זבחים שלמים
 • זיו משנה
 • זכור לאברהם
 • זכותא דאברהם
 • זכר ישעיהו
 • זכרון יעקב
 • זכרון מלך
 • זרע אברהם
 • זרע יצחק
 • חדות יעקב
 • חוקי חיים
 • ר' חיים הלוי
 • חיים ומלך
 • חלק יעקב
 • חלקו של יוסף
 • חסד לאברהם
 • חסדי יהונתן
 • חק נתן
 • חשק שלמה
 • טורי אבן
 • יד המלך
 • יד יצחק
 • יד יעב"ץ
 • יד שלמה
 • ידי אליהו
 • ידיו של משה
 • יוסף חי
 • יכהן פאר
 • ימי שלמה
 • יצחק ירנן
 • יקר תפארת
 • ישועה בישראל
 • ישועות מלכו
 • ישמח ישראל
 • יתר הבז
 • כבוד יו"ט
 • כסף משנה
 • כפי אהרן
 • כרוב ממשח
 • כרם חמד
 • כתונת יוסף
 • כתר המלך
 • כתר תורה
 • לחם משנה
 • לב מבין
 • לב שלם
 • לבב דוד
 • לחם אבירים
 • לחם יהודה
 • לחם שמים
 • לי לישועה
 • לקוטי שלמה
 • לשד השמן
 • לשון ערומים
 • מאמר המלך
 • מאמר מרדכי
 • מגדל עוז
 • מגדל חננאל
 • מגיד משנה
 • מגן שאול
 • מהרא"ך
 • מהר"י קורקוס
 • מהרי"ק
 • מהר"ם פדואה
 • מוסר השכל
 • מוסר ודעת
 • מזל שעה
 • מחנה אפרים
 • מחנה דן
 • מחנה יהודה
 • מחנה ישראל
 • מטה אפרים
 • מטה אשר
 • מים חיים
 • מים שאל
 • מירא דכייא
 • מכתם לדוד
 • מלאכת שלמה
 • מלך שלם
 • מלכי בקדש
 • מעשה נסים
 • מעשה רב
 • מעשה רקח
 • מעשי למלך
 • מצא חן
 • מקורי הרמב"ם לרש"ש
 • מקראי קודש
 • מראה הנוגה
 • מרכבת המשנה
 • מרפא לשון
 • משנה כסף
 • משנה לחם
 • משנה למלך
 • משנה למלך אחרון
 • שרת משה
 • נאוה קדש
 • נאם דוד
 • נוה צדק
 • נוה שלום
 • נחל איתן
 • נתיב מאיר
 • סדר הלכה
 • סדר משנה
 • סוכת דוד
 • ספר המנוחה
 • עבודת הלוי
 • עבודת המלך
 • עדות ביהוסף
 • עזוז חיל
 • עין אליעזר
 • עין ימין
 • עין מאיר
 • עין תרשיש
 • עיני אברהם
 • עיני דוד
 • עמק המלך
 • עץ החיים
 • פארי הלכות
 • פני המלך
 • פקודת המלך
 • פרי האדמה
 • פרי הארץ
 • פרי חדש
 • פרי עץ חיים
 • פרשת הכסף
 • פתח הבית
 • צדקה לחיים
 • צור תעודה
 • ציוני מהר"ן
 • צמח דוד
 • צפנת פענח
 • צרור החיים
 • צרור הכסף
 • קדושת יו"ט
 • קהלת יעקב
 • קול בן לוי
 • קול יעקב
 • קרבן אשה
 • קרבן חגיגה
 • קרית מלך
 • קרית מלך רב
 • קרית ספר
 • ראשון לציון
 • רדב"ז
 • רוח אליהו
 • שארית יעקב
 • שארית נתן
 • שביתת יום טוב
 • שדה הארץ
 • שהם וישפה
 • שולי הגליון
 • שופריה דיעקב
 • שו"ת ברוך השם
 • שו"ת הרדב"ז
 • שו"ת הרמב"ם
 • שו"ת ר"א בן הרמב"ם
 • שו"ת ר' יהושע הנגיד
 • שו"ת חד מקמאי
 • שלל דוד
 • שלמי ירוחם
 • שלמי תודה
 • שם יוסף
 • שמחת עולם
 • שמן המשחה
 • שער המלך
 • שער יאודה
 • שערי דעה
 • שערי שמים
 • שקל הקודש
 • שרשי הים
 • שתי ידות
 • תבואת יקב
 • תבואת שמש
 • תבונה
 • תורת משה
 • תירוש ויצהר
 • תפארת מנחם
 • תקנת עזרא
 • תשובה מיראה
 • תפארת מנחם
 • תקנת עזרא
 • תשובה מיראה
 • תשובות מיימוניות

 • מהר״י אבוהב
 • כללי בית יוסף
 • דרכי משה הקצר
 • פרישה
 • דרישה
 • ב״ח
 • כנסת הגדולה
 • שייר כנסת הגדולה
 • הארוך מש״ך
 • מור וקציעה

 • אבן העוזר (או"ח, יו"ד)
 • אבני החושן
 • אבני מילואים
 • אולם המשפט
 • אוצר ההלכה (ראה פירוט מצורף)
 •  אורים ותומים
 • אליה זוטא
 • אליה רבה
 • אלפי מנשה
 • אמרי ברוך (יו"ד)
 • אשל אברהם (אופנהיים – או"ח, יו"ד)
 • אשל אברהם (בוטשאטש)
 • באר הגולה
 • באר היטב
 • בגדי ישע
 • ביאור הגר"א
 • ביאור הלכה
 • ביכורי יעקב
 • בית הילל (יו״ד)
 • בית יעקב
 • בית יעקב (אסטרין)
 • בית מאיר
 • בית שמואל
 • ברכי יוסף (או"ח)
 • גט פשוט
 • גליון מהרש"א אברהם מרבבה (או"ח, יו"ד, אה"ע)
 • דגול מרבבה (או״ח, יו״ד אה״ע)
 • דברי משפט
 • דעת תורה (או"ח)
 • דף אחרון לט"ז
 • דרכי תשובה
 • הפלאה (יו"ד, חו״מ)
 • הפלאה – קונטרס אחרון
 • חוות דעת
 • חידושי הגרשוני
 • חידושי הרי"מ
 • חכמת שלמה
 • חלקת מחוקק
 • דגול (יו"ד, חו"מ)
 • חק יעקב (לפסח)
 • חתם סופר (או"ח, יו"ד)
 • ט"ז
 • טיב קידושין
 • יד אברהם (יו"ד)
 • יד אפרים (או"ח, יו"ד)
 • יד יהודה
 • ישועות ישראל (עין משפט, חוקת המשפט)
 • כנפי יונה
 • כסף קדשים
 • כרתי ופלתי
 • כתב סופר (יו"ד)
 • לבוש בנעט
 • לבושי שרד (או"ח, יו"ד)
 • לחם רב
 • מאמר מרדכי
 • מגן אברהם
 • מגן גיבורים (שלטי גיבורים, אלף המגן)
 • מהר"ם בנעט
 • מחזיק ברכה
 • מחצית השקל
 • מטה אפרים (עם אלף למטה ואלף המגן)
 • מטה יהונתן (יו"ד)
 • מקור חיים
 • המקנה- קונטרס אחרון
 • מראות הצובאות
 • משובב נתיבות
 • משנה אחרונה (א,ג)
 • משנה ברורה
 • נהר שלום
 • נחל יצחק
 • נחלת צבי (או"ח, יו"ד)
 • נתיב חיים
 • נתיבות המשפט
 • נקודות הכסף
 • סדרי טהרה ושיורי טהרה
 • סמ"ע
 • ספר המדע
 • עולת שבת
 • עולת תמיד
 • עזר מקודש
 • עטרת זקנים
 • עטרת צבי
 • עקרי הד"ט
 • ערוך השולחן
 • ערך לחם (או"ח, יו"ד)
 • ערך ש"י (חו"מ)
 • פסקי תשובות
 • פעמוני זהב
 • פרי חדש
 • פרי מגדים
 • פתחי תשובה
 • צבי לצדיק (יו"ד)
 • קהלת יעקב
 • קונטרס אחרון לש"ך
 • קונטרס הספיקות
 • קונטרס עגונות
 • קצות החושן
 • ראשון לציון
 • רבי עקיבא איגר
 • שולחן ערוך הרב
 • שושנת יעקב
 • שי למורה
 • ש"ך
 • שער הציון
 • שער משפט ושער דעה
 • שערי תשובה
 • תוספת מרובה (יו"ד)
 • תוספת שבת
 • תורת גיטין
 • תורת השלמים
 • תפארת יעקב
 • תפארת למשה
 • תרומת הכרי

 • אגלי טל
 • אמרי בינה
 • אמרי משה
 • אפיקי ים
 • אתוון דאורייתא
 • בית יצחק
 • בכורי יוסף
 • בית נאמן
 • ברוך טעם
 • גינת ורדים
 • דבר אברהם
 • דברי יחזקאל
 • המידות לחקר ההלכה
 • זרע אברהם
 • חידושי הגרי"ד
 • חידושי ר' אריה לייב מאלין
 • לאור ההלכה
 • למודי ה'
 • לקח טוב
 • מנחת עני
 • מקדש דוד
 • מרחשת
 • משאת המלך
 • משכנות הרועים
 • סדר הזמנים
 • עמוד הימיני
 • עמודי אש
 • עמק ברכה
 • שב שמעתתא
 • שביתת השבת
 • שושנת העמקים
 • שיח השדה
 • שעורים לזכר אבא מרי
 • שערי יושר
 • תורת הארץ
 • תקפו כהן

 • אגרא דכלא
 • אגרא דפרקא
 • אוהב ישראל
 • אור המאיר
 • אלפא ביתא
 • אמרי אמת
 • באר מים חיים
 • בן פורת יוסף
 • בני יששכר
 • בעל שם טוב
 • ברכת שלום - שמעתי
 • בת עין
 • דגל מחנה אפרים
 • יושר דברי אמת
 • כתונת פסים
 • ליקוטי מהרי"ל
 • ליקוטי מוהר"ן
 • מאור ושמש
 • מאור עינים
 • מגילת סתרים
 • מנחם ציון
 • מראה יחזקאל
 • נועם אלימלך
 • סידורו של שבת
 • עבודת ישראל
 • ערבי נחל
 • צוואת הריב"ש
 • צפנת פענח
 • קדושת לוי
 • קול שמחה
 • שארית ישראל
 • שם משמואל
 • שפת אמת
 • שפתי צדיקים
 • תולדות יעקב יוסף
 • תורת אמת
 • תורת המגיד
 • תניא
 • תפארת שלמה

 • בעלי התוספות
 • ברכת אברהם
 • זכרון יהודה
 • חזה התנופה
 • חכמי פרובינציא
 • יכין ובועז
 • מהר"ח אור זרוע
 • מהר"י ברונא
 • מהר"י ווייל
 • מהר"י מינץ
 • מהרי"ל
 • מהרי"ק
 • מהר"ם חלאווה
 • מהר"ם מינץ
 • מהר"ם מרוטנבורג (פראג, קרימונה, לבוב, ברלין, סיני וליקוטים)
 • מהר"ם מרוטנבורג וחבריו
 • מן השמים
 • מעשה נסים
 • ספר הישר
 • ראב"ד
 • רא"ש
 • רבי אברהם בן הרמב"ם
 • רבינו גרשום מאור הגולה
 • ר"י מיגאש
 • ריב"ש
 • רי"ד
 • ריטב"א
 • רי"ף
 • רמב"ם (שו"ת)
 • רמב"ן
 • ר"ן
 • רשב"א (א-ז)
 • רשב"א המיוחסות לרמב"ן
 • רשב"ש
 • רש"י
 • תרומת הדשן (שו"ת, פסקים וכתבים)
 • תשב"ץ (א-ג, חוט המשולש)

 • אבן השוהם
 • אבני האפוד (חלק א)
 • אבני מלואים
 • אבני נזר (א-ד)
 • אבני שיש (א-ב)
 • אבקת רוכל
 • אגודת אזוב (ג' חלקים)
 • אגרות מלכים
 • אגרות משה (א-ט)
 • אדמו"ר הזקן
 • אדמת קודש (חלק א)'
 • אוהב משפט
 • אור לציון (א-ד)
 • אור שמח
 • אורח משפט
 • אחיעזר (א-ג)
 • איש מצליח (א,ג)
 • איתן האזרחי
 • אמונת שמואל
 • אמרי אש
 • אמרי בינה
 • אמרי יושר (א-ב)
 • אמרי משה
 • אמת ליעקב
 • אפרקסתא דעניא (א-ד)
 • אריה דבי עילאי
 • ארץ צבי
 • אשר לשלמה
 • באר דוד
 • באר יצחק
 • באר משה (ירושלימסקי)
 • באר משה (שטרן) (א-ח)
 • באר שבע
 • ב"ח
 • ב"ח החדשות
 • בית אפרים
 • בית הלוי (א-ג)
 • בית יהודה
 • בית יוסף
 • בית יצחק
 • בית מאיר
 • בית מרדכי (א-ב)
 • בית רידב"ז
 • בית שלמה
 • בית שערים
 • בן ימין
 • בני בנים (א-ג)
 • בנימין זאב
 • בנין עולם
 • בנין ציון
 • בעי חיי
 • בצל החכמה (א-ו)
 • בצלאל אשכנזי
 • גבורת אנשים
 • גור אריה יהודא
 • גינת ורדים
 • גבורות אליהו
 • גבורות יצחק
 • דברי חיים (א-ד)
 • דברי חכמים
 • דברי יוסף
 • דברי יציב (ז' חלקים)
 • דברי מלכיאל (א-ז)
 • דברי משה
 • דברי ריבות
 • דברי שלום (י"ב חלקים)
 • דובב מישרים (א-ד)
 • דעת כהן
 • דרכי נועם
 • האלף לך שלמה
 • הגם שאול
 • היכל יצחק (ג' חלקים)
 • הלכות קטנות
 • הר צבי (ז' חלקים)
 • הרי בשמים (א-ה)
 • התעוררות תשובה (א-ד)
 • וזאת ליהודה
 • וידבר דוד
 • ויען יוסף
 • ויקרא אברהם
 • וישב הים (א-ג)
 • זבחי צדק
 • זית רענן (א-ב)
 • זכר יצחק
 • זכרון יוסף
 • זכרון משה
 • זקן אהרן (א-ב)
 • זרע אברהם
 • חדוות יעקב (א-ב)
 • חוות יאיר
 • חוט המשולש (א-ג)
 • חוט השני
 • חזון נחום
 • חיד"א
 • חידושי הרי"מ
 • חיים ביד
 • חיים שאל (א-ב)
 • חינוך בית יהודא
 • חכם צבי
 • חלקת יואב
 • חלקת יעקב (ג' חלקים)
 • חשב האפוד
 • חתם סופר (י׳ חלקים)
 • טוב טעם ודעת
 • טוב עין
 • יביע אומר (א-י)
 • יד אליהו
 • יד אפרים
 • יד חנוך
 • יהודה יעלה (א-ג)
 • ר' יוסף ן' עזרא
 • יורו משפטיך ליעקב
 • יחוה דעת (א-ו)
 • יחל ישראל (א-ג)
 • ר' יעקב ריישר
 • ר' יצחק אלחנן
 • יש מאין
 • ישועות יעקב
 • ישועות מלכו
 • ישכיל עבדי (א-ח)
 • ישמח לבב
 • כנסת הגדולה
 • כתב סופר (ד' חלקים)
 • לב אריה (א-ב)
 • לב דוד
 • לבוש מרדכי
 • לבושי מרדכי
 • להורות נתן (א-טז)
 • לחם רב
 • מאמר מרדכי (א-ד)
 • מבי"ט (א-ג)
 • מגדנות אליהו (א-ד)
 • מגן שאול
 • מהרא"ש
 • מהר"י בי רב
 • מהר"י בן לב (א-ד)
 • מהר"י הלוי
 • מהר"י לבית לוי
 • מהר"י קצבי
 • מהרי"א הלוי (א-ב)
 • מהרי"ט (א-ב)
 • מהרי"ט החדשים
 • מהריט"ץ
 • מהריט"ץ החדשות
 • מהרי"ל דיסקין
 • מהרי"ף
 • מהרי"ק החדשים
 • מהרלב"ח
 • מהר"ם איררה
 • מהר"ם אלשיך
 • מהר"ם אלשקר
 • מהר"ם די בוטון
 • מהר"ם גלאנטי
 • מהר"ם זיסקינד
 • מהר"ם כץ
 • מהר"ם מלובלין
 • מהר"ם פדובה
 • מהר"ם שיק
 • מהר"ש החדשות
 • מהר"ש לבית לוי
 • מהר"ש ענגיל (א-ד)
 • מהרשד"ם (א-ג)
 • מהרש"ך (א-ד)
 • מהרש"ל
 • מהרש"ם לאנייאדו (א-ז)
 • מוצל מאש (ר' חיים אלפנדרי)
 • מוצל מאש (ר' יעקב אלפנדרי)
 • מור ואהלות
 • מזכרת משה
 • מחזה אליהו (א-ג)
 • מחנה ישראל (חלק ב)
 • מים חיים (הלוי) (א-ג)
 • מים חיים (משאש)
 • מים עמוקים (א-ב)
 • מכתם לדוד
 • מלבושי טוב
 • מלמד להועיל
 • מנחת אלעזר (א-ד)
 • מנחת ברוך
 • מנחת יצחק (א-י)
 • מנחת שי
 • מנחת שלמה (א-ג)
 • מעיל צדקה
 • מענה אליהו
 •  מפענח נעלמים
 • מראה יחזקאל
 • משאת בנימין
 • משאת משה
 • משה ידבר
 • משיב דבר (א-ד)
 • משנה הלכות (א-יט)
 • משנה שכיר
 • משנת רבי אהרן (א-ב)
 • משפט כהן
 • משפטי עוזיאל (א-ד)
 • משפטי שמואל
 • משפטים ישרים
 • נבחר מכסף
 • נודע ביהודה (א-ב)
 • נחלת אבות
 • נחלת ברוך
 • נחלת שבעה (שטרות ושו"ת)
 • נכח השולחן
 • נושא האפוד
 • נשמת חיים
 • עבודת הגרשוני
 • עוגת אליהו
 • עוללות הכרם
 • עונג יו"ט
 • עזרת כהן
 • עזרת  מצר
 • עטרת פז (א-ג)
 • עין יצחק (א-ב)
 • עמק הלכה (א-ב)
 • ערוגת הבושם
 • עשה לך רב (א-ט)
 • פאר אהרן
 • פני יהושע
 • פני יצחק (אבולעפיה – א-ב)
 • פנים מאירות (א-ג)
 • פסקי עוזיאל בשאלות הזמן
 • פעולת צדיק (א-ג)
 • פרח שושן
 • פרחי כהונה
 • פרי יצחק
 • צדקה ומשפט (א-ב)
 • ציץ אליעזר (א-כב)
 •  צמח יהודה (ג,ד,ה)
 •  צמח צדק (לובאוויטש) (א-ה)
 • צמח צדק (הקדמון)
 • קובץ תשובות הרב אלישיב (א-ו)
 • קול אליהו
 • קול מבשר (א-ב)
 • קנה בשם (א-ד)
 • ראנ"ח
 • רא"ם
 • רב פעלים (א-ד)
 • רב"ז (א-ג)
 • רבי עזריאל הילדסהיימר (א-ב)
 • רבי עקיבא איגר (ז' חלקים)
 • רבי ראובן רפפורט
 • רביד הזהב
 • רבינו חיים כהן
 • רבינו יוסף מסלוצק
 • רדב"ז (א-ח)
 • רד"ך
 • הרד"ל
 • רמ"א
 • רמ"ז
 •  רמ"ע מפאנו
 • שאגת אריה
 • שאגת אריה החדשות
 • שאילת דוד
 • שאילת יעבץ (א-ב)
 • שארית יוסף
 • שבות יעקב (א-ג)
 • שבט הלוי
 • שבט סופר
 • שואל ומשיב (א-ו)
 • שואל ונשאל (א-ה)
 • שופריה דיעקב (א-ג)
 • שיבת ציון
 • שיח יצחק
 • שלמת (א-יא)
 • שמחת כהן
 • שמ"ש ומגן (א-ד)
 • שער אפרים
 • שער יוסף
 • שערי עזרה
 • שפת אמת (ליקוטים)
 • שרידי אש (א-ב)
 • שתי הלחם
 • תורה לשמה
 • תורת אמת
 • תורת חיים (גרי"ח זוננפלד)
 • תורת חיים (מהרח"ש) (ד' חלקים)
 • תורת חסד (א-ב)
 • תורת יקותיאל
 • תורת משה
 • תנא דבי אליהו
 • תשובה מאהבה (חלק א)
 • תשובות והנהגות (א-ו)

 • אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית לישראל, בית הדין הגדול לערעורין
 • משפטי שאול
 • פסקי דין – ירושלים (א-יד)
 • פסקי דין רבניים (א-כב)
 • פסקי דין רבניים מתוך המאגר המקוון
 • שורת הדין (א-יז)

 • אהבת דוד
 • אהבת ציון
 • איתן האזרחי
 • אמרי בינה
 • בינה לעתים
 • בית ישראל
 • ברית שלום
 • דברים אחדים
 • דרושי הצל"ח
 • דרשות מהר"י מליסא
 • הקשורים ליעקב
 • חדרי בטן
 • ילקוט חדש
 • יערות דבש
 • כסא דוד
 • מהר"ם בנעט
 • מלכי יהודה
 • משנה שכיר
 • עט רצון
 • פרשת דרכים
 • ראש דוד
 • רוח חיים
 • שארית ישראל
 • שכחת לקט

 • אגרת רב שרירא גאון
 • ארעא דרבנן
 • גופי הלכות
 • דבש לפי
 • הליכות עולם
 • יד מלאכי
 • ספר יוחסין
 • כללי הגמרא
 • כללי התלמוד לר' בצלאל אשכנזי
 • כללי קרבן נתנאל
 • ספר הכריתות
 • מבוא התלמוד לר' יוסף בן עקנין
 • מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד
 • מדבר קדמות
 • סדר תנאים ואמוראים
 • עין זוכר
 • ערכי תנאים ואמוראים
 • קהלת יעקב: לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם, מידות חכמים, תוספת דרבנן
 • קורא הדורות
 • של"ה – כללי התלמוד
 • שם הגדולים

 • כרכים א-מו כולל הערות, מפתח עניינים ומפתח מקורות לתלמוד הבבלי

 • מושגים תלמודיים
 • תנאים ואמוראים – ביוגרפיות
 • תנאים ואמוראים – קשרים
 • מנהגי החגים
 • קובץ יסודות וחקירות
 • לעזי רש"י

מבחר מאמרים סרוקים
מתוך מאות כתבי עת וקבצים תורניים
(מעל 20,000 מאמרים)

● מפתח נושאים מפורט (למעלה מ2600- נושאים)

● קישור ישיר בין מפתח הנושאים למאמרים

● חיפוש משוכלל בטקסט

● הצגת המאמר כצורתו במקור (שמירה והעתקה כתמונה בלבד)

רשימת כתבי העת 

● אבן המשפט ● אבן ישראל ● אבן ציון ● אדרת אליהו ● אהל שרה-לאה ● אוצר המשפט ● אוצרות ירושלים ● אור המערב ● אור ישראל (מאנסי) ● אור מאיר ● אור עזרא ● אור תורה ●אורייתא ● אסיא ● אסיפת חכמים ● ארח משפט ● ארחות ● אש תמיד ● אש"ד הנחלים ● באר החיים ● בחצרות החיים ● בית אהרן וישראל ● בית דוד (זכרון טוביה) ● בית דוד (זכרון יעב"ץ) ● בית הלל ● בית ויזניץ ● בן שמונים לגבורות ● בנתיב החלב ● בנתיבי חסד ואמת ● ברית (חולון) ● ברכת בנים ● ברכת הארץ ● בשבילי הרפואה ● דבר ההתאחדות ● דברי שלום ואמת ● דיני ישראל ● הישר והטוב ● הליכות ● הליכות שדה ● הלכה וכספים ● הלכה ורפואה ● המעיין ● הנאמן ● העמק ● והיה אברהם הבאר ● לכם לציצית ● וחי בהם ● ויטע אשל ● ויען שמואל ● ועתה כתבו לכם ● זכור לאברהם ● זכור לדוד ● זכר אבות ● בספר (בני ברק) ● זכרון למשה (שובקס) ● זכרון מיכאל ● זכרון שלמה ● זכרון שלמה ויעקב ● זרע ברך ● זרע חזון ישעיהו ● חמדת הארץ ● חסד לאברהם ● יבולי השדה ● יד הרש"ז ● יחי ראובן ● ישורון ● יתגדל ● כבוד זכרון יעקב ●חכמים עטרת פז ● כבודה של תורה ● כתר תורה ● לדור ודור ● מאור החיים ● מבית לוי ● מבקשי תורה ● מגל ● מוריה ● מנחת אהרן ● מנחה ליהודה ● מקבציאל ● מראה הנרות ● משכיל ליהודה ● משכן שילה ● נזר התורה ● נחלת ● ניב המדרשיה ● נר לשמעיה ●סיני ● ספר הזכרון (להגר"י פרנקל) ● ספר הזכרון (להגר"ב ז'ולטי) ● ספר הזכרון ● ספר זכרון (רפאל) ● עומקא דדינא ● עז ואורה ● עטרת חכמים (ירושלים) ● עטרת שלמה ● עלון המשפט מנוחה ברית אברהם ● עמק הלכה אסיא ● עץ אלחנן ● פוריות לאור ההלכה ● פעמי יעקב ● צהר ● צהר הבית ● צפונות ● קול התורה ● קול מהיכל ● קדושת סת"ם ● קרנות צדי"ק ● רבי אליהו פרדס ● שביבי אש ● שושנת העמקים ● שחר אורך ● שיח תורה ● שמעתין ● שנה בשנה ● שערי הוראה ● שערי טוהר ● שערי צדק ● שערים המצוינים ● שרידים ● תבונות ארי ● תהלה לדוד ● תורה שבעל פה ● תורת האדם לאדם ● תחומין ● תל תלפיות